schuif

Afval water

Het afvalwater in ons land wordt verwerkt door 23 bedrijven. In totaal beheren zij zo’n 300 RWZI’s (rioolwaterzuiveringsinstallaties) en een duizendtal gemalen. De sector staat voor de niet geringe opgave om jaarlijks zo’n 10% van het bestand te renoveren, als gevolg van veroudering, strengere lozingseisen, fusies en te maken kwaliteits- en efficiencyslagen door middel van verdere automatisering. Als toonaangevende spelers op dit specialistische terrein staan wij met Aquanize de branche daarin op innovatieve wijze terzijde.

De beschikbaarheid van schoon en zuiver water is van groot belang. Waterzuivering speelt dus een belangrijke rol. Het Nederlandse drinkwater kan veel verschillende stoffen en micro-organismen bevatten. De zuivering van drinkwater wordt daarom een steeds ingewikkelder proces. Ook vanwege de vele kwaliteitseisen die er bestaan. Het drinkwaterbereiding proces in Nederland lijkt veel op het proces van afvalwaterbehandeling.Als toonaangevende spelers op dit specialistische terrein staan wij met Aquanize de branche daarin op innovatieve wijze terzijde.

Drink water

Let’s Aquanize!

Hoezeer de werelden van waterschappen en drinkwaterbedrijven ook van elkaar verschillen, ze hebben een belangrijke ontwikkeling gemeen. De traditionele monodisciplinaire aanpak van projecten maakt plaats voor een integrale multidisciplinaire benadering. Immers, een gezamenlijke invulling van Design, Build & Maintain door alle betrokken disciplines, leidt tot meer innovatieve oplossingen. En dus tot betere kwaliteit, duurzaamheid en kostenefficiency (TCO) van installaties.

Binnen het TBI concern opereren vier ondernemingen met jarenlange ervaring in de drinkwater- en afvalwatersector: Croon, Eekels, Mobilis en Wolter & Dros. Zij bundelen hun elkaar aanvullende specialismen in het platform Aquanize.

Door dit unieke samenwerkingsverband worden de disciplines werktuigbouwkunde, civiele bouw, procesautomatisering , informatisering en elektrotechniek multidisciplinair en integraal gecombineerd. Via Aquanize kunnen waterschappen en drinkwaterbedrijven zich volledig focussen op hun kerntaak: het verzamelen en zuiveren van afvalwater respectievelijk het winnen en distribueren van drinkwater.

AquaVision

De basis van AquaVision laat zich heel goed vertalen voor andere toepassingsgebieden. Hierdoor zijn wij in staat ook bedrijfsprocesondersteunende ICT-systemen met en voor de drinkwaterbedrijven te realiseren.

TBI-onderneming HVL, inmiddels samengegaan met Croon, ontwikkelde in nauwe samenwerking met de waterschappen AquaVision. Dit unieke informatie- en rapportagesysteem is inmiddels de standaard binnen de communale afvalwaterzuivering in Nederland.

AquaVision
 • vertaalt ongestructureerde data in relevante informatie
 • ondersteunt en informeert alle gebruikers (management, procestechnoloog en operator)
 • voorziet in betrouwbare informatie door geavanceerde validatie
 • is zeer gebruiksvriendelijk; rapporten bouwen gaat snel en eenvoudig
 • is zeer snel dankzij slimme rekenmodules
 • minimaliseert uw beheerkosten

Integrale Multidisciplinaire Projecten

Werktuigbouwkunde, civiele bouw, procesautomatisering, informatisering en elektrotechniek … Aquanize brengt alle noodzakelijke disciplines bij elkaar. In elke gewenste combinatie; Design & Build, Design, Build & Maintain en Build & Maintain.

De voordelen van deze integrale multidisciplinaire benadering voor de waterschappen zijn evident:

 • kostenefficiency/lagere TCO
 • kortere doorlooptijden
 • kwaliteitsverbetering
 • verduurzaming
 • innovatiekracht
 • gegarandeerde continuïteit via de solide TBI holding

Maintenance

De druk op waterschappen om tot verdere kostenreducties te komen, is groot. Zeker op het niveau van maintenance, waar verschillende ontwikkelingen spelen, zoals risico gebaseerd onderhoud en asset management. Daarnaast worden systemen steeds complexer en vereisen gespecialiseerde kennis in onderhoud.

Aquanize biedt u een multidisciplinaire maintenancemethodiek op het gebied van werktuigbouwkunde, civiele bouw, procesautomatisering, informatisering en elektrotechniek. Daarmee kan ook voor uw organisatie Maintenance op de meest betrouwbare, ontzorgende en kostenefficiënte wijze worden ingevuld.

Maintenance via Aquanize
 • multidisciplinaire maintenancemethodiek
 • reductie integrale kosten (TCO)
 • specialistische maintenance-expertise t.b.v. complexe installaties
 • desgewenst risicodragend

Verduurzaming

Binnen Aquanize werken de disciplines procestechnologie, werktuigbouwkunde, civiele bouw, procesautomatisering, informatisering en elektrotechniek nauw samen. Juist door deze multidisciplinaire en integrale benadering zijn belangrijke reducties van energieverbruik mogelijk. Via Aquanize worden u hiervoor praktische en haalbare adviezen en oplossingen aangedragen.

Door de energetische waarde van stoffen in afvalwater slim te benutten, kunnen afvalwaterzuiveringsinstallaties energieneutraal – of zelfs met netto energieopbrengst – draaien. Binnen Aquanize bieden we oplossingen om de energiefabriek gestalte te geven.

Binnen de afvalwaterzuivering is tevens winst te behalen door nutriëntenterugwinning. Met name stoffen als stikstof en fosfor in het afvalwater, kunnen heel goed worden hergebruikt. Aquanize draagt oplossingen aan en realiseert de techniek en voorzieningen die nodig zijn om deze vorm van duurzaam hergebruik rendabel te maken.

Duurzaam via Aquanize
 • reductie energiekosten
 • verduurzaming installaties
 • hergebruik waardevolle stoffen

Beveiliging

Betrouwbare beveiliging is een must. Vanuit onze kennis van uw segment en proces, als wel onze ervaring met het beveiligen van objecten en installaties, bieden we via Aquanize integrale beveiligingsoplossingen. Digitaal en fysiek.

Aquanize analyseert, adviseert en realiseert een beveiligingsoplossing die exact past. Een betrouwbaar toegangsbeheersysteem bijvoorbeeld, al dan niet gecombineerd met een inbraakmeldsysteem, zorgvuldig uitgelegd netwerk van geavanceerde camera’s, opgenomen in een integraal beveiligingssysteem. Om bezoekers gecontroleerd binnen te laten en ongenode gasten adequaat buiten te houden.

Veilig via Aquanize
 • integrale beveiligingsoplossingen, digitaal en fysiek
 • scans, audits en advisering op basis van bijvoorbeeld ISA 99 en Borg
 • oplossingen voor centraal toegangsbeheer
 • beveiligingsoplossingen voor onbemande zuiveringen
 • inrichten en herinrichten van meldkamerprocessen

Referenties

WAUTER, PROCESAUTOMATISERING WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Van oudsher heeft iedere zuiveringsinstallatie haar eigen aansturing. Operators monitoren ter plekke of zich storingen voordoen. Ook het optimaliseren van de procesautomatisering gebeurt per installatie. Voor waterschappen, die een groot aantal zuiveringsinstallaties en rioolgemalen beheren, is dit een intensief en continu proces. In de loop der tijd ontstaan daarbij onvermijdelijk verschillen in de aansturing van de individuele installaties.

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL, het samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas) en de Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) kozen samen voor verdergaande automatisering en standaardisering. Voortaan stuurt Waterschapsbedrijf Limburg 17 zuiveringsinstallaties en 144 rioolgemalen aan vanuit één centraal datacentrum. Dit maakt het mogelijk de processen snel en efficiënt te optimaliseren.

Croon Elektrotechniek tekende, samen met de opdrachtgever, voor het ontwerp en de uitvoering van de oplossing van een centraal datacentrum vanwaar de PLC’s op ruim 160 locaties worden aangestuurd. Ook het onderhoud en het beheer zijn de komende periode de verantwoordelijkheid van Croon.

RENOVATIE EN UITBREIDING RWZI NUMANSDORP

De rioolwaterzuiveringsinstallatie Numansdorp reinigt het afvalwater voor Waterschap Hollandse Delta (Ridderkerk). De zuivering uit 1988 is verouderd en moet worden vernieuwd naar de nieuwste stand der techniek. Daarnaast moet de hydraulische capaciteit worden uitgebreid omdat er nu bij grote aanvoer van afvalwater regelmatig overstorten van vuilwater op het oppervlaktewater zijn.

Het project is gegund aan de TBI-combinatie Aquanize op basis van E.M.V.I. waarbij op de volgende aspecten is beoordeeld: 1: optimaliseren bouwfasering, 2: bemaling/grondwateronttrekking, 3: garanderen toegankelijkheid, 4: integrale projectbeheersing.

De TBI-combinatie Aquanize heeft alles onder één dak. Door binnen de samenwerking alle tools in te zetten, bieden we optimale projectbeheersing op alle fronten.

De looptijd van het project is 13 maanden.

UITBREIDING RWZI ALBLASSERDAM

RWZI Alblasserdam past zijn installatie aan. Door de sluiting van RWZI Nieuw-Lekkerland, wordt het afvalwater naar de zuivering in Alblasserdam verpompt. Hierdoor moet de capaciteit worden verdubbeld.

Aquanize partners Mobilis en Croon werken volgens een BVP (best value procurement) contract.

Na oplevering en in gebruik name van de nieuwe zuiveringsstraat wordt de oude zuiveringsstraat gerenoveerd. Eind november 2015 wordt het geheel opgeleverd.

UITBREIDING AZWI WADDINXVEEN-RANDENBURG

Mobilis, Croon en Wolter & Dros (civiel, E-werkzaamheden, W-werkzaamheden) Looptijd 28 maanden

Met dit project is invulling gegeven aan het plan om al het afvalwater van de gemeenten Reeuwijk, Waddinxveen en Boskoop in een regionale installatie te verwerken.

Bij het ontwerp van de in 1990 gebouwde AWZI Randenburg (eerste fase) is al rekening gehouden met een toekomstige uitbreiding (tweede fase) tot twee maal de geplande capaciteit. Zowel bij de eerste fase van de aanleg van de zuiveringsinstallatie als van het transportsysteem zijn de nodige voorbereidingen getroffen.

De AWZI Waddinxveen-Randenburg heeft een capaciteit van 72.200 vervuilingseenheden bij een maximale aanvoer van 1.600 m³/uur.

Actueel

Expandis genomineerd voor TBI Innovatieprijs

TBI maakt de toekomst, dit noemen we duurzaam ondernemerschap. Dit vraagt een proactieve en klantgerichte houding van onze medewerkers. Samen maken we de leefomgeving veiliger, duurzamer en mooier.   Lees verder

Revolutie in procesautomatisering

De tijd dat elke zuiveringsinstallatie beschikte over eigen procesautomatisering is voorbij. Voortaan stuurt Waterschapsbedrijf Limburg 17 zuiveringsinstallaties en 144 rioolgemalen aan vanuit één centraal datacentrum.   Lees verder

EXPANDIS inzending water innovatie prijs 2014

Mobilis en o.a. Croon dingen mee met de water innovatie prijs 2014 in de categorie schoon water (kwaliteit, afvalwaterzuivering, peilbeheer). Zij doen dit met EXPANDIS een energiezuinige modulaire RWZI-uitbreiding met kleine footprint.   Lees verder

NIEUWE RELEASE AQUAVISION

Begin september heeft Croon een nieuwe release voor Z-info, van AquaVision geïnstalleerd op het centrale en gestandaardiseerde zuiveringsinformatiesysteem voor de Nederlandse waterschappen.   Lees verder

AQUANIZE IN WATERFORUM

Hoezeer de werelden van waterschappen en drinkwaterbedrijven ook van elkaar verschillen, ze hebben een belangrijke ontwikkeling gemeen.   Lees het artikel

VITENS BORGT DE KWALITEIT VAN DRINKWATER

Op 14 juni 2013 vond de ondertekening plaats van de raamovereenkomst tussen Vitens N.V. en TBI-zusterondernemingen Croon Elektrotechniek en Eekels Technology voor de upgrading van de procesautomatisering en elektrotechnische installaties van drinkwaterinstallaties...   Lees verder

WATERSCHAPPEN KIEZEN AQUAVISION VAN TBI

Croon en Het Waterschapshuis hebben een overeenkomst getekend voor het gebruik en beheer & onderhoud van AquaVision. Het merendeel van de Nederlandse Waterschappen wordt hiermee voorzien van een ultramodern systeem...   Lees verder

Contact

Wilt u meer informatie over de producten en diensten van Aquanize? Of wenst u een gesprek om te bezien hoe u uw voordeel kunt doen met gebundelde civieltechnische, werktuigbouwkundige en installatietechnische expertise binnen Aquanize? Neem dan contact op voor een afspraak.

Contactgegevens
Wout Ram
locatie Eindhoven

+31 88 923 55 01

Jan Hurenkamp
locatie Apeldoorn

+31 88 923 44 34


Stel hier uw vraag